Realizacje

Szukanie dziur

ZARZADZĄDZANIE FINANSAMI

Opis sytuacji
Firma przetwarzająca związki chemiczne na gotowe półprodukty wykorzystywane w innych branżach od początku działalności przynosiła straty. Przyczyn tej sytuacji doszukiwano się w zbyt niskich przychodach, które zapewniłyby zyski, wysokich kosztach stałych, i niskich kompetencjach w zarządzaniu finansami. Firma poszukiwała sposobów na poprawę sytuacji finansowej poprzez zwiększenie sprzedaży i lepsze zarządzanie finansami.

Na wstępie przeprowadziliśmy audyt działu finansów i sprzedaży. Potwierdziły się przypuszczenia dotyczące niekompetencji w zarządzaniu finansami. Większość kosztów było klasyfikowane jako koszty stałe w związku z czym firma miała błędne informacje dotyczące realnych kosztów produkcji. Następnie dokonaliśmy dokładnej analizy kosztów produkcji (poprawnie klasyfikując koszty zmienne) z której wynikało, że osiągane ceny sprzedaży produktów były niższe niż realne koszty ich wyprodukowania.

Mówiąc wprost na każdym sprzedawanym produkcie firma traciła gotówkę, w związku z czym zwiększenie sprzedaży generowałoby coraz większe straty.

Analizując realne koszty każdego etapu procesu produkcyjnego firma była w stanie zidentyfikować i przeklasyfikować część kosztów stałych na koszty zmienne – co dało im realny obraz kosztów produkcji. Następnie firma wprowadziła kilka drobnych zmian technologicznych dzięki czemu obniżyła koszty produkcji i zaczęła osiągać dodatnie marże. Pomogliśmy również firmie zrekrutować kompetentnego dyrektora finansowego oraz przeprowadzić kilka spotkań mentoringowych.

  • Firma wdrożyła skuteczne narzędzia rachunkowości zarządczej, co pozwoliło na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych – bo opartych o realne dane.
  • Firma pozyskała kompetencje w zarządzaniu finansami poprzez zatrudnienie dyrektora finansowego oraz podniesienie kompetencji u członków zarządu.
  • Firma zaczęła efektywniej zarządzać kosztami produkcji.
  • Firma zaczęła generować pierwsze zyski.

STARTUP

POZYSKIWANIE FINANSOWANIA

Opis sytuacji
Celem było… No właśnie – celów było tak wiele, że właściciele mieli trudność w wyborze najbardziej optymalnego zastosowania tej aplikacji. Ponieważ potrzebne były firmie fundusze na dalszy rozwój produktu, tworzenie nowych funkcji i zakończenie prac nad wersją BETA poszukiwali finansowania dla swojego startupu. Firma nie miała stałych klientów – bazowała jedynie na przychodach za licencję, którą udało się sprzedać kilka lat wcześniej.

Nasze działania rozpoczęliśmy od weryfikacji, czy to nowe oprogramowanie może przynieść realne korzyści potencjalnym użytkownikom. Przeprowadziliśmy wywiad wśród wielu informatyków, z których część widziała potencjał w tej nowej aplikacji a część podchodziła dosyć sceptycznie. Po tym jak wspólnie zdecydowaliśmy się na współpracę rozpoczęliśmy naszą pracę od przygotowania atrakcyjnego przekazu zamieszczonego w prospekcie inwestycyjnym. Zawęziliśmy liczbę zastosowań aplikacji do kilku najlepiej rokujących pod kątem sprzedaży funkcji. Opracowaliśmy strategię sprzedaży inwestycji – czyli poszukiwania inwestorów i rozpoczęliśmy jej realizację.

Po kilku miesiącach działań pozyskaliśmy kilku drobnych inwestorów oraz wzbudziliśmy zainteresowanie jednego z wielu funduszy działających na rynku IT. W imieniu firmy prowadziliśmy proces negocjacji warunków oraz realizacji zadań koniecznych do podpisania umowy inwestycyjnej W sumie pozyskaliśmy dla firmy ponad 2 mln PLN na rozwój, przy wycenie niż to było na wstępie zakładane.

Po pozyskaniu finansowania pracowaliśmy z firmą wspierając ją w realizacji zapisów zawartych w umowie inwestycyjnej jak również w opracowaniu strategii firmy w tym strategii marketingowej i sprzedaży. Pomagaliśmy również w rekrutacji osób na ważniejsze stanowiska.

Dzięki pozyskanym funduszom, firma osiągnęła swój cel, zakończyła wersję BETA swojej aplikacji, mogła rozwijać swój produkt i sprofesjonalizowała swoje działania w marketingu i sprzedaży. Po roku firma pozyskała kolejne fundusze na kolejny etap rozwoju – tym razem przy dwukrotnie wyższej wycenie spółki. Kompetentny zespół sprzedażowy pozyskał pierwsze zamówienia, które umożliwiają firmie organiczny rozwój. Ostatnio połączyliśmy firmę z kolejnym inwestorem, który zainwestuje w firmę wielokrotnie większą kwotę (w porównaniu z pierwszą rundą) przy ponad 3- krotnej wycenie spółki. W ciągu trzech lat wartość spółki – potwierdzona przez inwestorów wzrosła ponad 300 %.

Razem, czy osobno?

WSPARCIE PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI

Opis sytuacji
Przedsiębiorca, który prowadzi 3 spółki (każdą z nich z innymi udziałowcami) zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru między pozostaniem a wyjściem z jednej ze spółek. W jednej z nich zaczął narastać konflikt pomiędzy wspólnikami. Okazało się, że ich wizje rozwoju oraz podejście do zarządzania zespołem są odmienne w związku z czym pojawiło się pytanie czy nie byłoby korzystniej rozejść się z skonfliktowanym
wspólnikiem.

Przeprowadziliśmy kilka rozmów – aby uzyskać dokładny obraz sytuacji. Nasza ewaluacja obejmowała każdą z firm – pod kątem zyskowności i potencjału rozwojowego. Badaliśmy również relacje pomiędzy wspólnikami w każdej z firm, wyniki finansowe, oraz rynki na których działają. Przede wszystkim skupiliśmy się na konflikcie w jednej ze spółek oraz przyczyn tego konfliktu. Chcieliśmy dokładnie zrozumieć, które z otrzymywanych informacji przedstawiają skutki, a które są przyczyną konfliktu. Zbudowaliśmy matrycę korzyści i ryzyka, obejmujące różne warianty rozwiązania tego konfliktu. Pozwoliło to klientowi na „chłodniejsze” spojrzenie na problem oraz skutki każdej z potencjalnych decyzji.

Nasz klient zdecydował się rozejść ze wspólnikiem i odsprzedać mu swoje udziały (po zaniżonej cenie). Dzięki tej decyzji konflikt zakończył się szybko i nasz klient mógł skoncentrować swoją uwagę i energię na pozostałe firmy. Dzięki temu dzisiaj poświęca cały swój czas, energię, i pomysłowość na rozwój tych firm, w których wspólnicy pracują razem nad rozwojem i w których praca przynosi więcej satysfakcji niż stresu.